برای ثبت ایده فرم زیر را تکمیل کنید.

به ۱۰ ایده برتر هر کدام ۱ میلیون تومان جایزه نقدی اهدا می‌شود.

مرحله ۱ از ۲

۵۰%